Sylwia Lewińska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

 


RUCHOMOŚCI


 

 

 


 


NIERUCHOMOŚCI


 

 

I

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, iż dnia  12-09-2019 r. o godz. 09:40 w  budynku Sądu Rejonowego Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, sala nr XII odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1200 m2 - działka ewidencyjna o numerze 43/16, położona w Gminie Stare Babice, w obrębie 0026 Wierzbin przy ulicy Poprzecznej 9, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której  Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00056829/1. Nieruchomość stanowi właśność dłużnika Cezariusza Skurzyńskiego.

 

Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę: energetyczną, wodociągową, gazową i kanalizacyjną (szambo). Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, zrealizowany jako murowany, parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Budowę rozpoczęto około 2000 r. Budynek nie w pełni wykończony, nie zgłoszony do użytkowania. Według wypisu z kartoteki budynku powierzchnia zabudowy budynku wynosi 230 m2, liczba kondygnacji naziemnych wynosi 1,5, liczba kondygnacji podziemnych wynosi 0, rok zakończenia budowy to rok 2008. Powierzchnia netto budynku (nie uwzględnia niepełnej kubatury poddasza użytkowego) wynosi 317,80 m2 - według projektu zamiennego rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Suma oszacowania wynosi 635 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
423 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 530,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Piasecznie 49 1240 6351 1111 0010 8756 8304 .

 

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 akta postępowania egzekucyjnego (sygnatura akt I Co 565/17), w tym odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.